Klára Olšáková

Klára Olšáková │cesta k angličtině

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej jazykových kurzů

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup jazykových kurzů mj. přes webové rozhraní www.klaraolsakova.cz.
 2. Nákup jazykových kurzů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP).
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než jazykový kurz koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním jazykového kurzu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 4. Cena jazykových kurzů a platba
 5. Dodací podmínky
 6. Kvalita výuky
 7. Odstoupení od Kupní smlouvy
 8. Absence na individuálních lekcích
 9. Absence na skupinovém kurzu
 10. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 11. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 12. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ.

  Prodávající je: Ing. Klára Olšáková

  IČ: 86769502

  S místem podnikání: Zahradnická 482/49, 412 01 Litoměřice

  Zapsaná v živnostenském rejstříku

  Kontaktní telefon: +420 775 989 101

  Adresa pro doručování elektronické pošty: klara@klaraolsakova.cz

 2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.klaraolsakova.cz, prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků uzavře se mnou jako Prodávající Kupní smlouvu, a tím koupí některý z jazykových kurzů specifikovaných v příslušné objednávce. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává jazykové kurzy přes webové rozhraní www.klaraolsakova.cz, tj. skrze automatický objednávkový systém odesláním vyplněného objednávkového formuláře, prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků.
 2. POPIS JAZYKOVÝCH KURZŮ. Na webovém rozhraní www.klaraolsakova.cz je uveden podrobný popis nabízených jazykových kurzů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, příp. zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým jazykovým kurzům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto jazykových kurzů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ JAZYKOVÝCH KURZŮ. Pro objednání jazykových kurzů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, adresu, e-mail, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a označíte vybraný jazykový kurz nebo jazykové kurzy.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 1. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.Cena jazykových kurzů a platba

 1. CENA JAZYKOVÝCH KURZŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých jazykových kurzů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru jazykových kurzů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku“) je proto již konečnou cenou. Cena jazykového kurzu zahrnuje příslušný počet výukových lekcí (dle specifikace kurzu na webovém rozhraní www.klaraolsakova.cz), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učebny při výuce. Je-li v kurzovném zahrnuta učebnice, je to přímo specifikováno v charakteristice kurzu.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u jazykového kurzu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu jazykový kurz dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám jazykové kurzy dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

Na žádost Kupujícího vystavím na cenu jazykového kurzu v příslušné výši (podle druhu kurzu) daňový doklad.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, příp. v zálohové faktuře.  Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vystavím na žádost Kupujícího fakturu, kterou obdržíte do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Konkrétní termíny zahájení a zakončení skupinových jazykových kurzů a délka lekce jsou specifikovány v aktuální nabídce jazykových kurzů na webovém rozhraní www.klaraolsakova.cz. U individuální výuky je termín zahájení kurzu předem domluvený s Kupujícím. V případě jazykových kurzů probíhajících v období letních prázdnin je časové rozložení kurzů vždy uvedeno ve specifikaci kurzů. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá. Konkrétní termíny prázdnin jsou uvedeny na webovém rozhraní www.klaraolsakova.cz.
 2. DODACÍ LHŮTA. Jazykový kurz začíná pro všechny přihlášené účastníky v konkrétní předem avizovaný den. 
 3. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Prodávající oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Kupující bude na tuto skutečnost předem upozorněn. 
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit jazykový kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet účastníků skupinového jazykového kurzu jsou 3 osoby).Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat Kupujícího alespoň 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Prodávající je povinen nabídnout Kupujícímu náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení ceny jazykového kurzu na individuální výuku nebo vrácení ceny jazykového kurzu). Cena jazykového kurzu je v tomto případě vratná v plné výši.

VI. Kvalita výuky

 1. Prodávající se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
 2. Prodávající se zavazuje, že výuka bude probíhat na jazykové úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu, s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny.
 3. Prodávající se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu, který je uveden v charakteristice každého kurzu. Minimální počet osob ve skupinovém jazykovém kurzu skupinové jsou 3 osoby, neurčí-li Prodávající jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjednají a cenu jazykového kurzu řádně neuhradí nejméně 3 Kupující, nebude jazykový kurz realizován. 
 4. Lektorkou jazykových kurzů uvedených na webovém rozhraní www.klaraolsakova.cz je Ing. Klára Olšáková.

VII. ABSENCE NA INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍCH

 1. Máte možnost ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Kupní smlouvy nebo zahájení jazykového kurzu (co nastane později) odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud jazykový kurz nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na klara@klaraolsakova.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi jazykového kurzu nebo sdělte alespoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký jazykový kurz jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 2. Uplatnění garance spokojenosti formou podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno e-mailem na klara@klaraolsakova.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP. Nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za jazykový kurz. Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 3. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
 4. Je-li Vám společně s jazykovým kurzem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. ABSENCE NA SKUPINOVém kurzu

 1. V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu po zahájení kurzu nebo se na kurz vůbec nedostaví, prodávající si bude účtovat 100 % částky za daný kurz.

IX. Odstoupení od kupní smlouv

 1. Kupující může během předplaceného období lekcí anglického jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, cena za odpadlou lekci anglického jazyka je účtována v plné výši.
 2. Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce anglického jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

X. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně Kupujícího. Jedná se především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se Kupující přihlásil. Kupujícímu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností Kupujícího či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Prodávající v tomto případě nezaniká nárok na platbu kurzovného v plné výši.
 4. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení lekce ze strany Prodávající. Prodávající se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 5. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, k nimž došlo následkem vyšší moci.
 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu klara@klaraolsakova.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

XI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese klara@klaraolsakova.cz.
 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývajících.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 13. 8. 2022.